black0hackers

Mua vào Spot quanh mốc 38k-41k

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mua vào spot giá hiện tại, Hoặc đặt lệnh mua vào tại các điểm (lũng hỗ trợ) ở mức giá tử 38k5-39k9 - điểm mà nó sẽ thọc xuống để tạo tâm lý bán tháo
Thời điểm hiện tại 80% Alt đã nằm dưới đáy nến 1m nên khả năng btc dump tiếp là rất khó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.