UnknownUnicorn14789619

BTC có thể giảm giá

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hiện tại giá BTC đã nằm tại vùng hợp lưu của trendline và hỗ trợ 48K. Nếu giá rớt nhanh qua vùng này có thể khiến BTC giảm mạnh.
Với mô hình dạng này thì thường là giảm. Mục tiêu 41k2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.