BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
btc /usd tình có vẻ không được khả quan cho lắm nếu mốc hỗ trợ 40-43 này bị thủng.
các mốc hỗ trợ tiếp theo: 36-38, 32-34, 27-29
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.