smallturtle

Mua lên BTC/USD

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- H4: Cấu trúc tăng đang chạy, động lực giảm đã suy yếu => Mua lên
- H1: Mẫu hình vai đầu vai hoàn thành
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.