Quitran678

BTC TIẾP TỤC TĂNG

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
giá đã break out ra khỏi vùng sideway H4 và đã back test trở lại khả năng cao sẽ test về đỉnh củ d1 53k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.