HoangPhuocDat

Chạm 5.040 lần thứ 7 rồi bật xuống. Lần này có thoát lên đc khôg

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chạm 5.400 lần thứ 7 rồi bật xuống. Lần này có thoát lên đc không ???
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.