tienminhnguyen

Giao dịch BTC Tuần này

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Canh long: 25.8K
Canh short: 27.2K
Tuy nhiên cần xem xét trức khi quyết định

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.