NotanND

Chia sẻ Lệnh đẹp cho BTC 17/4

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
BTC đã lấy thanh khoản,
Lên thuyền thôi anh em!
chuẩn Smart money concept như sách giao khoa rồi. còn được khối lượng hỗ trợ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.