BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
mua btc dựa trên điểm tranh đấu kế hoạch nhanh trong ngày
tp 51k
sl 48k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.