HHermes

BTCUSD: SHORT 11800 - 12200 (SL 12500), LONG 8500 - 9000

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD: SHORT 11800 - 12200 (SL 12500), LONG 8500 - 9000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.