xu hướng tăng của BTC /USD sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2018 cho tới ngày 1/5 2020.
hiện tại BTC /USD đang được hỗ trợ ở vùng giá 6k1 - 6k2. đây là bài phân tích của jackduc8893