xu hướng tăng của BTC /USD sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2018 cho tới ngày 1/5 2020.
hiện tại BTC /USD đang được hỗ trợ ở vùng giá 6k1 - 6k2. đây là bài phân tích của jackduc8893
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.