MBOX196

SELL limit BTC/USD

FX:BTCUSD   Bitcoin
nến đang chạy kháng cự cứng tỉ lệ 3;1
đơn giản hiệu quả hí hí
chúc mọi người an toàn hí.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.