NangSaigon8568

BTC/USDT: Chuẩn bị về lại đầu 9

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Sẽ test lại khu vực 94xx trong vài ngày tới, có thể sâu hơn về khu vực 88-90
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.