UnknownUnicorn3064554

Mô hình đảo chiều H&S?

UnknownUnicorn3064554 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nếu giá rơi xuống dưới 6100 mô hình đảo chiều H&S sẽ được hình thành.
Điều này sẽ kéo giá BTC rơi xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 5700.
Bình luận:
Giá tăng phá vỡ mô hình H&S.
RSI đã có phân kì nên target tại điểm kháng cự tiếp theo là 7000
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.