ThanhThaoMC

11/06 BTCUSD: 7K vẫn đang là mục tiêu

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Cập nhập xu hướng BTC
7k vẫn đang là mục tiêu ngắn của chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.