vegas9999

BTC đang đi vào 1 kênh giảm.

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang đi vào 1 kênh giảm.
Nếu không có đợt hồi trong ngày mai thì sẽ ưu tiên sell theo chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.