vothang

Bitcoin Pumd or dump ????

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tôi nghĩ bitcoin sẽ chạm vùng 5k6 . và pumd , breakout khỏi tam giác và chính thức hình thành 1 up trend mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.