COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bộ Ichimoku của Itp Trinh Phat, với nền nến được làm mờ giúp nhìn các đường Ichimoku rõ hơn khi cắt nến
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.