Trong lịch sử #Uptrend và #Downtrend. Giá #Bitcoin chưa bao giờ chạm lại #ATH cũ sau khi đã phá vỡ ATH cũ cho dù đó là điều chỉnh sâu hay đó là Downtrend. Do đó, giá #BTC về dưới 20k ở thời điểm này cực kỳ khó xảy ra. Họa chăng lắm thì anh em bắt ở 25k. Nhưng quan điểm của Ad đừng chờ 25k mà 30-35k múc là quá ngon rồi. Nếu sau này BTC lên 300k thì anh em mua ở 25k hay 30k có khác nhau nhiều ko? Nên lời khuyên là #MÚC, sợ thì đặt thêm stop loss.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.