DIA con cưng của Oracle thì ngán cái gì mà không dám mua !!!