ichimokuK

BTCSUD mua vào

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTCUSD
BTCUSD có thể mua vào
- trước đó đã có 1 nhịp giảm rất lớn từ mây 40K
- Đã vào vùng quá bán RSI & đã tăng lên lại
- Đã xuất hiện nến đảo chiều + khối lượng mua vào rất lớn

SL & TP báo sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.