LegacyVA

BTC/USD: điều chỉnh

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang đập vào ngưỡng kháng cự, có thể sẽ giảm điều chỉnh xuống 6800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.