GameonVentures

BTC/USD - M30 update: Next Fib level

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
The BTC corrected another fib level, forming the last correction zone, which is currently heading to a low of 6129.5 USD, back to the wave zone (2).
Target:

EP: 6129. 5 USD
TP: 6491.4 USD
TG: 6577.3 USD

Round 5 can extend to FR 78.6 is 5985.6 USD or FR 88.6 is 5878.5 USD (In case of very strong waves)

We will continue to update with you, do not forget to like and share if you like. Thanks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.