Thehuu

BTC ĐÃ HÌNH THÀNH ĐỈNH

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
BTC đang hình thành đỉnh.
Chuẩn bị down sóng lớn.
Các mức hỗ trợ 74-7500$ và 65-6600$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.