TradingSignalsVN

BTCUSD - Ngày 18/05/2021

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
-/ Dưới góc nhìn sóng Elliot, hành động giá có vẻ đang hình thành mẫu hình tam giác được tôi đánh nhãn là sóng iv trong sóng (v) của sóng (A).
-/ Nếu thực sự có một mẫu hình tam giác xuất hiện (Theo mô hình đã vẽ), vị thế SELL theo đà giảm tiếp theo của sóng v trong sóng (v) với mục tiêu giá tại vùng 38500.
------------------------------------
*Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.