TuanBird

BITCOIN 1D - Mục tiêu 85-90k - #Tuan

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ngày 5/12/2021 Phân tích bitcoin có xu hướng tăng lại 60k và lập đỉnh 85-90k tháng 12/2021


BINANCE:BTCUSDT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.