BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC /USD trên đồ thị 4h đã xuất hiện hội tụ đáy .
MACD đã cắt lên.
Các ngưởng kháng cự tại 4400 - 4500$ vùng tiếp theo là 5200 - 5300$ và 5700 - 5800$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.