notvit

btc có thể hồi lên 11k2 để cuối tuần dump mạnh

Giá xuống
notvit Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
long short theo chart , stop los khi đi quá 150$
Bình luận:
để an toàn nên chốt 10k9 hơn là 11k2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.