hoixmen

bitcoin 12h ngày 08/07/2019 giá lên

Giá lên
FOREXCOM:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá Bitcoin đang trên đường EMA14 và EMA50. Đường EMA14 đang lên trên EMA50 chứng tỏ giá hướng lên. Được hỗ trợ bởi đường xu hướng phía dưới. Giá đã đi qua điểm Pivit point. Nếu break qua đường kháng cự 11.773 thì mua vào, ngược lại thì bán ra

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.