ThanhDCOfficial

[BTCUSD] Test cản 6k và Kế hoạch Short Bitcoin

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang trong xu thế giảm
- Chờ giá phá cản 7k
- Nếu phá cản 7k chúng ta thực thi kế hoạch sau
- Short BTC từ 7k về cản 6k

Mọi nhận định là xác xuất, anh em cần phải nhận định lại

#bitcoin #btcusd #shortbtc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.