any913107

BTC cần giữ vững mốc 39.3K

any913107 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Trên khung H1, BTC thể hiện sự phân kỳ với RSI. Thời gian này nên quan sát hơn là vào lệnh
Bình luận:
Update: Có thể hình thành mẫu hình 2 đáy, chờ LONG.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.