Với diễn biến giá BTC ngày hôm qua thì nhận định của chúng tôi là sai.
(Nhận định của chúng tôi là BTC về tới 8600 $ sẽ hồi lên 9200, Nhưng thực tế giá đã về tới 8300$ và không hồi!).
Nhận định ngày hôm nay , Mọi chỉ số đang ủng hộ giá xuống. nhưng do Boliger chưa mở rộng lên giá khó rớt mạnh ngay.
Biên độ giá dao động trong khoảng 7800$ - 8700$