BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có thể thấy giá trị của BTC hiện tại đang gặp chút khó khăn ở khung nhỏ
Vì vậy đường giá cần phải tím kiếm thêm 1 mốc hỗ trỡ nữa để có thể tăng
Hoặc ít nhất cũng cần sideway qua vùng nguy hiểm

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.