Jacksmile99

BTC Elliot wave 5 - short ? maybe !

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC Elliot wave 5 - short ? maby !
BTC khung 1h có thể đang ở sóng 5 và có xu hướng giảm có thể canh sell, đây là 1 ý tưởng, ko khuyến nghị cho 1 giao dịch bất kỳ!
Thanks
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.