COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC usd giá vừa phá hỗ trợ daily nay trở thành kháng cự. sell BTC khi giá hồi lên trên và cho tín hiệu như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.