MTunnn101

btc dài hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
mình vẽ chơi chơi thôi, không khuyến khích đầu tư, mình đăng trên đây để lưu lại những gì mình phân tích trong quá khứ. Tầm nhìn của mình giữ năm 2025 sẽ về đỉnh cũ hoặc vượt đỉnh cũ , và đó là dấu chấm hết cho btc để cho đồng tiền mới lên ngôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.