LinhNami

$9327 là mức cản tiếp theo của Bitcoin

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Divergence với chỉ bảo MACD => bearish momentum đang giảm lực => giá có thể lên hoặc sideways
Mức cản tiếp theo là $9327, sau đó giá sẽ hover để confirm đỉnh của "vai". Nếu giá phá vỡ được ngưỡng này đi lên thì mức resistance tiếp theo là $9474.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.