chung1123

sóng hồi btc

Giá lên
nếu xuất hiện sóng hồi btc về vùng này xong là chuẩn bị short theo xu hướng chính

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.