mrtuanvn

BTC tích lũy

mrtuanvn Pro Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích sử dụng Ichimoku Trinh Phat (ITP) indicator.
Tiếp tục cập nhật lúc 23h hôm nay.
Bình luận:
Bổ sung view khung H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.