A_Luan26

Bitcoin : có thể mua nhẹ

Giá lên
FTX:BTCUSD   Bitcoin
Xuất hiện Engulfing ở đáy vì lực bán tháo đã giảm đi , nên mua nhẹ nếu chấp nhận kèo rủi ro này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.