HarryDamThanhHiepNWG

bitcoin tiếp tục giảm ngày 21.8.2023

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
các cộng cụ thuật toán vẫn báo chưa có lực đỡ của thị trường , trong giai đoạn này phái sinh vẫn là tốt nhất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.