BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá chưa phá xuống cấu trúc 29500 đã xuất hiện đông thái mua lên 45500

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.