trong trường hợp không phá vỡ kháng cự 6530 thì btc sẽ giảm về 5630,trường hợp phá vỡ kháng cự thì sẽ chạy đi theo sóng elliott lên vùng tiếp theo là 7k1-8k4 là điều cần thiết để hoàn thành sóng B

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.