COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
bán btc giá hiện tại . bán ngay bêy giừo lưu lại làm nhật ký. luuw lưuị làm nhật ký
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.