AdwinSafc

Múc BTC, ETH

Giá lên
AdwinSafc Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Dạng mẫu cốc tay cầm đang hình thành (vẽ trên Ami), chưa biết cách vẽ trên này.
vói đồ thị Ichimoku thì chúng nó đã đưa nhau "lên mây", đủ ngon để nắm giữ trung hạn
Giao dịch đang hoạt động:
vẫn thơm như múi mít !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.