mautd

BTC - Chart 4H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Phân kỳ thường đã hình thành
- RSI đã ngóc đầu lên
- Stoch đã giao cắt nhau

=> BTC sẽ sideway trong khoảng 2 ngày, sau đó vào uptrend mới :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.