COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ae nào tin thì theo nhé! Lo thoát trước vùng nguy hiểm, bây giờ hoặc 3 năm nữa nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.