I_am_not_robot

BTC Update 26 - 11 -2021

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thể đang trong sóng 3 giảm. Hãy cẩn thận vùng này. Không nên bắt đáy .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.