FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
xin các bán cho ý kiến ạ? giá phá qua và quay dc nên là đám đông đã sai và tao nhảy vào ăn hôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.