BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Btc trend tăng trong những ngày tiếp theo với kênh giá như trên.v xu hướng giá bị hút về 13k$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.